วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

4 ตุลาคม 2555

ภาคเช้า
                 - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                 - รับนักเรียนหน้าประตู
                 -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                 - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
                 - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
                 - ตรวจงานนักเรียน
                    - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

3 ตุลาคม 2555

ภาคเช้า
  - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                  - รับนักเรียนหน้าประตู
                  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                  - สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
                  - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:303-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                  - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
                   - ตรวจงานนักเรียน
                   - ให้ครูพี่เลี้ยงตรวจโครงการ
                  -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน
                

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

2 ตุลาคม 2555

ภาคเช้า
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
- ตรวจงานนักเรียน
- ช่วยครูพี่เลี้ยงตักอาหารให้นักเรียนชั้น ป.๑/๓
ภาคบ่าย
           -  หาข่าวให้นักเรียน
              -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน
            

1 ตุลาคม 2555


               สัปดาห์ที่ 21
ภาคเช้า       
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
-ผู้อำหน่วยการเรียกประชุม
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
ภาคบ่าย
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 . นักเรียนชั้น ป.๑/
- ตรวจงานนักเรียน
- คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน