วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

28 กันยายน 2555

ภาคเช้า
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
- คุมนักเรียนเก็บขยะ
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
- ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
ภาคบ่าย
              -  ช่วยครูแจกนมชั้น ป.๑/๔
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 นักเรียนชั้น ป๑/๔
คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

27 กันยายน 2555

ภาคเช้า
                 - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                 - รับนักเรียนหน้าประตู
                 -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                 - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
                 - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
                 - ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
ภาคบ่าย
                - ตรวจงานนักเรียน
                  - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

26 กันยายน 2555

    ภาคเช้า
  - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                  - รับนักเรียนหน้าประตู
                  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                  - สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
                  - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:303-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                  - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
     ภาคบ่าย
                   - ตรวจงานนักเรียน
                  -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน
                

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

25 กันยายน 2555

ภาคเช้า
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
- เวรประจำวันให้นักเรียนอ่านข่าวสารก่อนเข้าแถว
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
- ช่วยครูพี่เลี้ยงตักอาหารให้นักเรียนชั้น ป.๑/๓
ภาคบ่าย
           -  ตรวจงานนักเรียน
                 -พิมพ์วิจัย           

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

24 กันยายน 2555


              สัปดาห์ที่ ๒๐
ภาคเช้า       
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
- ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
ภาคบ่าย
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 . นักเรียนชั้น ป.๑/
- แจกนมให้นักเรียนชั้น ป. ๑/๒
.

21 กันยายน 2555

ภาคเช้า
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
- คุมนักเรียนเก็บขยะ
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
ภาคบ่าย
              -  ช่วยครูแจกนมชั้น ป.๑/๔
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 นักเรียนชั้น ป๑/๔
ตรวจงานนักเรียน

20 กันยายน 2555


ภาคเช้า
                 - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                 - เวรประจำวันให้นักเรียนอ่านข่าวสารก่อนเข้าแถว
                 -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                 - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
                 - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
             - ตรวจงานนักเรียน
                 - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

17 – 19 กันยายน 255


 สัปดาห์ที่ ๑๙
                 
                -  ไปอบรมที่เขต 3วัน อบรมเรื่องการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พก           พา(Tablat) เพื่อระดับการเรีนการสอน

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

14 กันยายน 2555

ภาคเช้า
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
- คุมนักเรียนเก็บขยะ
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
- ประชุมประจำสัปดาห์
ภาคบ่าย
              -  ช่วยครูแจกนมชั้น ป.๑/๔
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 นักเรียนชั้น ป๑/๔
คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

                

13 กันยายน 2555

ภาคเช้า
                 - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                 - รับนักเรียนหน้าประตู
                 -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                 - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
                 - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
             - ตรวจงานนักเรียน
                  - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

12 กันยายน 2555

ภาคเช้า
  - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                  - รับนักเรียนหน้าประตู
                  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                  - สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
                  - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:303-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                  - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
                   - ตรวจงานนักเรียน
                  - แจกนมให้เด็กอนุบาล
                  -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน
                

11 กันยายน 2555

ภาคเช้า
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
-ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
- ช่วยครูพี่เลี้ยงตักอาหารให้นักเรียนชั้น ป.๑/๓
ภาคบ่าย
           -  ตรวจงานนักเรียน
               -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

10 กันยายน 2555

             สัปดาห์ที่สิบแปด
ภาคเช้า       
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
-ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
ภาคบ่าย
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 . นักเรียนชั้น ป.๑/
- แจกนมให้นักเรียนชั้น ป. ๑/๒
- ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
.

7 กันยายน 2555

ภาคเช้า
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
- คุมนักเรียนอ่านข่าวก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
- ตรวจงานนักเรียน
ภาคบ่าย
              -  ช่วยครูแจกนมชั้น ป.๑/๔
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 นักเรียนชั้น ป๑/๔
คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน
                

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

6 กันยายน 2555

ภาคเช้า
                 - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                 - รับนักเรียนหน้าประตู
                 -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                 - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
                 - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
                 - ตรวจงานนักเรียน
                    - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

3-5 กันยายน 2555

 สัปดาห์ที่สิบเจ็ด
            ** ทางโรงเรียนหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากมีกิจกรรรม”เปิดโลกการศึกษาขั้นพื้น ฐาน” ซึ่งทางโรงเรียนเป็นเจ้าภาพ **

31/08/55

ภาคเช้า
                 - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                 - รับนักเรียนหน้าประตู
                 -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                 -  ประชุมประจำสัปดาห์
                 - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
              - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 นักเรียนชั้น ป.๑/๔  
             - ตรวจงานนักเรียน
                  - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน