วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

01/08/55


ภาคเช้า
                  - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                   - รับนักเรียนหน้าประตู
                   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔ 
                   - สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                   
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:303-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
ภาคบ่าย 
                  - ตรวจงานนักเรียน
                  - สอนแทครูพี่เลี้ยงในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่4 เวลา 13: 00-14:00น. นักเรียนชั้นป. ๑/๓
                  -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

31/07/55


ภาคเช้า
                    - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            
-ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            
- ช่วยครูพี่เลี้ยงตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
 
                  - สอนแทนครูในรายวิชาศิลปะ ในคาบที่ 4 เวลา 13: 00 – 14: 00 น. นักเรียนชั้น ป.๑/๓
                  - ตรวจงานนักเรียน
           -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด

30/07/55


               สัปดาห์ที่สิบสอง
 ภาคเช้า       
                    - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                    - ตรวจงานเด็กนักเรียน
ภาคบ่าย
                  - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 นักเรียนชั้น ป.๑/
                   - สอนแทนครูพี่เลี้ยงในรายวิชาศิลปะ ในคาบที่ 5 เวลา 14: 00- 13:00 น. นักเรียนชั้น ป. ๑/๓
           - แจกนมให้นักเรียนชั้น ป. ๑/๒
                  - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

27/07/55


ภาคเช้า
              - ลงชื่อการปฏิบัติการ
          - รับนักเรียนหน้าประตู
          
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
           - ตรวจงานนักเรียน
ภาคบ่าย
              แจกนมให้เด็กนักเรียนชั้น ป. ๑/๔
- สอนวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
             - คุมเด็กนักเรียนทำเวรประจำวัน

26/07/55


ภาคเช้า
          -  ลงชื่อการปฏิบัติการ
                 - รับนักเรียนหน้าประตู
                 -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔ 
             - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
         
 - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย 
          
- แจกนมให้เด็กอนุบาล
        - ช่วยครูพี่เลี้ยงตรวจงาน
                - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

25/07/55


ภาคเช้า
             -  อาจารย์อภิชาติมาสอนเกี่ยวกับการทำ Blogger 
ภาคบ่าย
                - พานักเรียนไปประกวดร้องเพลงที่วลัยลักษณ์พร้อมกับครู

24/07/55


ภาคเช้า
                    - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            
-ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            
- ช่วยครูพี่เลี้ยงตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
 
                   - ตรวจงานนักเรียน
                   -  แจกนมให้เด็กอนุบาล
                   -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด

23/07/55


สัปดาห์ที่สิบเอ็ด

ภาคเช้า       
                    - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                    - ตรวจงานเด็กนักเรียน
ภาคบ่าย
                   - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 นักเรียนชั้น ป.๑/
            - แจกนมให้นักเรียนชั้น ป. ๑/๒
                   - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

20/07/55

ภาคเช้า
-                                   -    ลงชื่อการปฏิบัติการ
-                                  -    รับนักเรียนหน้าประตู
-                                   -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงคุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒,๑/๓,๑/๔
-                                   -  ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
-                                    - สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 14:30 – 15: 00น. นักเรียนชั้น ป.๑/๔
-                                   -   ตรวจงานนักเรียน
-                                  -    แจกนมให้เด็กอนุบาล
-                                  -    คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด

19/07/55


-        ภาคเช้า
-                                 -    ลงชื่อการปฏิบัติการ
-                                 -  รับนักเรียนหน้าประตู
-                                 -   ทำกิจกรรมหน้าเสาธงคุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒,๑/๓,๑/๔
-                                 -  สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30 – 11: 30น. นักเรียนชั้น ป.๑/๔
-                                 -    ตรวจงานนักเรียน
ภาคบ่าย
-                                  -   แจกนมให้เด็กอนุบาล
-                                  -   คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

18/07/55


ภาคเช้า
                  - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                   - รับนักเรียนหน้าประตู
                   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔ 
                   - สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                   
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:303-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
ภาคบ่าย 
                    - แจกนมให้เด็กอนุบาล
                    -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

17/07/55


ภาคเช้า
                    - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            
-ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            
- ช่วยครูพี่เลี้ยงตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
 
                    -  แจกนมให้เด็กอนุบาล
                    -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด

16/07/55


               สัปดาห์ที่สิบ

ภาคเช้า       
                    - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                    - ตรวจงานเด็กนักเรียน
ภาคบ่าย
                   - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 นักเรียนชั้น ป.๑/
           - ประชุมแนะแนวเกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านนักเรียน
                   - แจกนมให้นักเรียนชั้น ป. ๑/๒
                   - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

13/07/55

ภาคเช้า
-         ลงชื่อการปฏิบัติการ
-         รับนักเรียนหน้าประตู
-         ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒,๑/๓,๑/๔
-         สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30 – 11: 30น. นักเรียนชั้น ป.๑/๔
-         ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
-         ตรวจงานนักเรียน
-         แจกนมให้เด็กอนุบาล
-         คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด

12/07/55

ภาคเช้า
-         ลงชื่อการปฏิบัติการ
-         รับนักเรียนหน้าประตู
-         ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒,๑/๓,๑/๔
-         สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30 – 11: 30น. นักเรียนชั้น ป.๑/๔
-         ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
ภาคบ่าย
-         แจกนมให้เด็กอนุบาล
-         คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

11/07/55


ภาคเช้า
                  - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                   - รับนักเรียนหน้าประตู
                   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔ 
                   - ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดบอร์ด
                  
- สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                   
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
ภาคบ่าย 
                    - แจกนมให้เด็กอนุบาล
                    - ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดบอร์ด
                    -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด

10/07/55


ภาคเช้า
                    - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            
-ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            
- ช่วยครูพี่เลี้ยงตักอาหารให้นักเรียนชั้น ป.๑/๓
ภาคบ่าย
 
                    -  แจกนมให้เด็กอนุบาล
                    -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด