วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

30/08/55

ภาคเช้า
          -  ลงชื่อการปฏิบัติการ
                 - คุมนักเรียนอ่านข่าวทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพ เวลา 08: 00 โมงเช้าก่อนเข้าแถว 
                 -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔ 
             - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
ภาคบ่าย 
         
- ช่วยครูจัดบอร์ด
                - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

29/08/55

ภาคเช้า
                  - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                   - รับนักเรียนหน้าประตู
                   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔ 
                   - สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                   
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:303-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
ภาคบ่าย 
                  - จัดบอร์ด
                  -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน 

28/08/55

ภาคเช้า
                    - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                    - รับนักเรียนหน้าประตู
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            
- ช่วยครูพี่เลี้ยงตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
 
                  - ตรวจงานนักเรียน
           -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด

27/08/55

            สัปดาห์ที่สิบหก

 ภาคเช้า       
                    - ลงชื่อการปฏิบัติการ
             - คุมนักเรียนอ่านข่าวเกี่ยวกับการศึกษา เวลา 08: 00 โมงเช้าก่อนเข้าแถว
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                    - ตรวจงานเด็กนักเรียน
ภาคบ่าย
                  - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 นักเรียนชั้น ป.๑/
           - แจกนมให้นักเรียนชั้น ป. ๑/๒
                  - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน
                  - ช่วยครูพี้เลี้ยงจัดบอร์ด

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

24/05/55


ภาคเช้า
              - ลงชื่อการปฏิบัติการ
          - รับนักเรียนหน้าประตูู
          
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
           - รองผู้อำนวยการเรียกประชุม
              - ตรวจงานนักเรียน
ภาคบ่าย
              แจกนมให้เด็กนักเรียนชั้น ป. ๑/๔
             - สอนวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
             - คุมเด็กนักเรียนทำเวรประจำวัน

23/05/55


ภาคเช้า
          -  ลงชื่อการปฏิบัติการ
                 - รับนักเรียนหน้าประตู
                 -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔ 
             - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
          
 - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย 
          
- แจกนมให้เด็กอนุบาล
         ช่วยครูพี่เลี้ยงตรวจงาน
                 - ผู้อำนวยการเรียกประชุมพร้อมกับคณะครูทุกท่าน

22/08/55

               สัปดาห์ที่สิบห้า
ภาคเช้า
                  - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                   - รับนักเรียนหน้าประตู
                   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔ 
                   - สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                   
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:303-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
ภาคบ่าย 
                  - ตรวจงานนักเรียน
                  - จัดบอร์ด
                  - ตักอาหารให้นักเรียน
                  -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน 

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

16/08/55


ภาคเช้า
          -  ลงชื่อการปฏิบัติการ
                 - รับนักเรียนหน้าประตู
                 -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔ 
             - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
         
 - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย 
          
- แจกนมให้เด็กอนุบาล
        - ช่วยครูพี่เลี้ยงตรวจงาน
                - ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดบอร์ด
                - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

15/08/55

ภาคเช้า
                  - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                   - รับนักเรียนหน้าประตู
                   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔ 
                   - สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                   
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:303-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
ภาคบ่าย 
                   - จัดบอร์ด
                   - ตรวจงานนักเรียน
                   -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน 

14/08/55

ภาคเช้า
                    - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                    - รับนักเรียนหน้าประตู
            
-ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 08:30-09:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                    - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            
- ช่วยครูพี่เลี้ยงตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
 
                  - จัดบอร์ด
           -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด

10/08/55


ภาคเช้า
              - ลงชื่อการปฏิบัติการ
          - รับนักเรียนหน้าประตู
          
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
           - ตรวจงานนักเรียน
               - ช่วยครูพี่เลี้ยงทำงาน
ภาคบ่าย
              แจกนมให้เด็กนักเรียนชั้น ป. ๑/๔
- สอนวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
              - คุมเด็กนักเรียนทำเวรประจำวัน

09/08/55

- ไม่มีการเรียนการสอนทางโรงเรียนจัดงานวิชาการ

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

08/08/55


ภาคเช้า
                  - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                   - รับนักเรียนหน้าประตู
                   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔ 
                   - สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                   
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:303-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
ภาคบ่าย 
                  - ตรวจงานนักเรียน
                  - ตักอาหารให้นักเรียน
                  -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน 

07/08/55


ภาคเช้า
                    - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                    - รับนักเรียนหน้าประตู
            
-ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            
- ช่วยครูพี่เลี้ยงตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
 
                  - ตรวจงานนักเรียน
           -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด

06/08/55

                  สัปดาห์ที่สิบสาม
 ภาคเช้า       
                    - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                    - ตรวจงานเด็กนักเรียน
ภาคบ่าย
                  - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 นักเรียนชั้น ป.๑/
           - แจกนมให้นักเรียนชั้น ป. ๑/๒
                  - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน