วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

25/05/55


ภาคเช้า

             - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                      - รับนักเรียนหน้าประตู
                      - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                      - รองผู้อำนวยการเรียกประชุม
                            -  ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
                      - ดุแลเด็กอนุบาล

ภาคบ่าย

                           -  ช่วยครูแจกนมชั้น ป.๑/๔
                     - สอนวิชาภาษาไทยร่วมกับครู ในคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 นักเรียนชั้น ป.๑/๔

                 

24/05/55


ภาคเช้า
                     - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                     - รับนักเรียนหน้าประตู
                     -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                     - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
                     - รองผู้อำนวยการเรียกประชุม

ภาคบ่าย

                          - ดูแลเด็กอนุบาลและแจกนมให้เด็กอนุบาล
                          - ช่วยครูพี่เลี้ยงเขียนชื่อในสมุด

23/05/55


ภาคเช้า

                          - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                    รับนักเรียนหน้าประตู
                          - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                          - สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
                    - สอนในรายวิชาภาษาไทยร่วมกับครู ในคาบที่ 3 เวลา 10:303-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                    - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน

 ภาคบ่าย

         - ช่วยครูพี่เลี้ยงเขียนชื่อนักเรียนในสมุดรายงาน
                   - แจกนมให้เด็กอนุบาล

22/05/55


ภาคเช้า

        - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                  - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
                  - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                  - ช่วยครูพี่เลี้ยงตักอาหารให้นักเรียนชั้น ป.๑/๓

ภาคบ่าย

         - ช่วยพิมพ์รายชื่อนักเรียนชั้น ป.๑/๔
                   - เขียนประวัติโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ลงในหนังสือปฏิบัติงาน
                   - ทำโครงสร้างแผนภูมิของนักศึกษา

21/05/55


            สัปดาห์ที่สอง
ภาคเช้า

           - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                    - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                    - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
                    - พิมพ์รายชื่อนักเรียนชั้น ป.๑/๒

ภาคบ่าย

         - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                   - แจกนมให้นักเรียนชั้น ป. ๑/๒
                   - เขียนชื่อนักเรียนลงในหนังสือปฏิบัติงาน

18/05/55


ภาคเช้า

                       - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                       - รับนักเรียนหน้าประตู
                       - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                       - รองผู้อำนวยการเรียกประชุมเวลา 08:00-08:45 น.

ภาคบ่าย

                      -  แจกนมให้นักเรียนชั้น ป.๑/๔
                      - สอนวิชาภาษาไทยร่วมกับครู ในคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
                      - ช่วยครูพี่เลี้ยงทำความสะอาดห้องเรียน

17/05/55


ภาคเช้า
                  - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                  - รับนักเรียนหน้าประตู
                  -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
                  - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
                  -  เวลา 12:30-13:00 น. ได้รับหน้าที่จุดลงทะเบียนผู้ปกครองของเฉพาะสายชั้นป.๑ เพราะวันนี้มีการปฐมนิเทศผู้ปกครองตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.6 เวลา 13:00-15:00 น. ได้แนะนำตัวต่อหน้าผู้ปกครอง หลังจากนั้นไปอยู่ตามห้องประจำชั้นของครูพี่เลี้ยง ป.๑/๓ช่วยครูพี่เลี้ยงแจกเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียน
                 - ช่วยครูพี่เลี้ยงทำความสะอาดห้องเรียน

16/05/55


ภาคเช้า

                     - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                     - รับนักเรียนหน้าประตู
                     - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                     - สอนในรายวิชาภาษาไทยร่วมกับครู ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
                     - สอนในรายวิชาภาษาไทยร่วมกับครู ในคาบที่ 3 เวลา 10:303-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                     - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน

ภาคบ่าย

                   - พิมพ์รายชื่อนักเรียนชั้น ป.๑/๑
                   -  แจกนมให้เด็กอนุบาล
                   - รองผู้อำนวยประชุมการชี้แจงเกี่ยวกับการปฐมนิเทศผู้ปกครองในวันพรุ่งนี้

15/05/55


ภาคเช้า

                        - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                        - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                        - สอนในรายวิชาภาษาไทยร่วมกับครูพี่เลี้ยง ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
                        - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                        - รองผู้อำนวยการมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงอนุบาล

ภาคบ่าย

                       - พิมพ์ตารางสอนให้ครูชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                       - พิมพ์รายชื่อนักเรียนชั้น ป.๑/๓ให้กับครูพี่เลี้ยง14/05/55


                            สัปดาห์แรก
ภาคเช้า

                            -  ลงชื่อการปฏิบัติการ
                            -  ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง
                            -  แนะนำตัวเองให้กับคณะครูและนักเรียนทุกคนหน้าเสาธง
                            - พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)
                            - ทำความรู้จักกับครูหัวหน้าสายชั้น ป.๑ และครูพี้เลี้ยง เพื่อรับตารางสอน

ภาคบ่าย

                             - ทำความรู้จักกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
                             - ทำความสะอาดห้องพักของนักศึกษา
                             - ช่วยครูพี่เลี้ยงเขียนชื่อนักเรียนในสมุด
                              -  ผู้อำนวยการโรงเรียนนัดประชุมช่วงหลังเลิกเรียนอีกครั้ง ได้แนะนำครูพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาฝึกสอนได้รู้จัก พร้อมกันและเพื่อที่จะชี้แจงเกี่ยวกับการสอน ภาระงานต่างๆ


                 
                    
        

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอน

                                                       ตารางสอนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
                                                                                โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)


วัน

08:30 – 09:30 น.
09:30 – 10:30 น.
10:30 – 11:30 น.
12:00 – 13:00 น.
13:00 – 14:00 น.
14:00 – 15:00 น.

จันทร์

ป. 1/1

พัก

กลาง

วัน
ป. 1/2


อังคาร

ป. 1/3
ป. 1/3
พี่เลี้ยงอนุบาล


พุธ

ป. 1/1
ป. 1/2
พี่เลี้ยงอนุบาล


พฤหัสบดี


ป.1/4
พี่เลี้ยงอนุบาล
พี่เลี้ยงอนุบาล

ศุกร์


พี่เลี้ยงอนุบาล

ป. 1/4
                                                                                                                                                         
                              
                                                                             ครูผู้สอน  : นางสาวนาลีซา        มายิ