วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

22 กุมภาพันธ์ 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
   22 กุมภาพันธ์ 2556
   กิจกรรม

  1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
  2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดก่อนเข้าแถว
  3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
  4. ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ของทุกวันศุกร์กับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน
                  5.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแท็บเล็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 4 และ 5
                  6.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
                  7. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                  8.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับ
                 9. บันทึกปฎิบัติงานประจำวันใน blog
10. ช่วยปริ้นงานให้ครู

21 กุมภาพันธ์ 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
21 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดในตอนเช้า
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแท็บเล็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 2 และ 3
                5.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
                6. ช่วยครูเก็บแท็บเล็ตของนักเรียน
                7. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
               8.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

20 กุมภาพันธ์ 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
20 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
                3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 1 
                   และ คาบ 2
            4. สอนแทนครู วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ 2 ในคาบที่ 3
                5.ตักอาหารให้นักเรียนตอนกลางวัน
                6. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                7.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน
                8.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

19 กุมภาพันธ์ 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
 19 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดในตอนเช้า
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/
                    ในคาบที่ 2 และคาบที่ 3
                 5. ตรวจงานนักเรียน
                 6. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                7.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
            9. ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

18 กุมภาพันธ์ 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
 18 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดในตอนเช้า
4.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
               5. ตักอาหารให้นักเรียนตอนกลางวัน
               6. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
               7.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

15 กุมภาพันธ์ 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
   15 กุมภาพันธ์ 2556
   กิจกรรม

  1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
  2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดก่อนเข้าแถว
  3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
  4. ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ของทุกวันศุกร์กับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน
                  5.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 4 และ 5
                  6.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
                  7. ช่วยครูพี่เลี้ยงเก็บแท็บเล็ตของนักเรียน
                  8. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                  9.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับ

14 กุมภาพันธ์ 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน

 14 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
                4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแท็บเล็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 3 และ 4
                5. ตักอาหารให้นักเรียนตอนกลางวัน
                6. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                7.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน