วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

14/06/55


ภาคเช้า
              -  ลงชื่อการปฏิบัติการ
                - รับนักเรียนหน้าประตู
                -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
               - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
               - แจกนมให้เด็กอนุบาล
                 - สอนวิชาลูกเสือในคาบที่5 เวลา 14:00-15:00น นักเรียนชั้น ป.๑/


13/06/55


 ภาคเช้า
                  - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                   - รับนักเรียนหน้าประตู
                   - ผู้อำหน่วยการเรียกประชุม
                   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                 - สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
                  - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:303-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                    - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
                    - แจกนมให้เด็กอนุบาล
                    -  คุมนักเรียนชั้น ป. ๑/๓ ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน

               

12/06/55


ภาคเช้า
              - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            - ช่วยครูพี่เลี้ยงตักอาหารให้นักเรียนชั้น ป.๑/๓
ภาคบ่าย
               -  แจกนมให้เด็กอนุบาล
               -  คุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน

           

11/06/55


                 สัปดาห์ที่ห้า 

ภาคเช้า       

- ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
             - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/

ภาคบ่าย

- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            - แจกนมให้นักเรียนชั้น ป. ๑/๒
              -  เป็นพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ๒/, ๒/๒

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

8/06/55


ภาคเช้า

- ลงชื่อการปฏิบัติการ
            - รับนักเรียนหน้าประตู
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            - รองผู้อำนวยการเรียกประชุมเวลา 08:00-08:45 น.
            - ช่วยครูชั้นอนุบาล

ภาคบ่าย

                - แจกนมให้เด็กนักเรียนชั้น ป. ๑/๔
             - สอนวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
                 - คุมเด็กนักเรียน ชั้นป. ๑/๔ ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน

7/06/55


ภาคเช้า

- ลงชื่อการปฏิบัติการ
            - รับนักเรียนหน้าประตู
             ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            -  สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
            - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน

ภาคบ่าย

                 - แจกนมให้เด็กอนุบาล
                 - คุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

6/06/55


 - ไปเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อตกลงในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)ปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

5/06/55


                  สัปดาห์ที่สี่
ภาคเช้า

- ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            - ช่วยครูพิมพ์งาน
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            ช่วยครูพี่เลี้ยงตักอาหารให้นักเรียนชั้น ป.๑/๓

ภาคบ่าย

-  แจกนมให้เด็กอนุบาล
            -  ช่วยครูพี่เลี้ยงทำความสะอาดห้อง

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1/06/55


ภาคเช้า

- ลงชื่อการปฏิบัติการ
            - รับนักเรียนหน้าประตู
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            - รองผู้อำนวยการเรียกประชุมเวลา 08:00-08:45 น.
            - ช่วยครูชั้นอนุบาล

ภาคบ่าย

                  -  ช่วยครูแจกนมชั้น ป.๑/๔
                  - สอนวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
              - ช่วยครูพี่เลี้ยงทำความสะอาดห้องเรียน

31/05/55


ภาคเช้า

- ลงชื่อการปฏิบัติการ
            - รับนักเรียนหน้าประตู
            -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            -  สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
            - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน

ภาคบ่าย

                 - แจกนมให้เด็กอนุบาล
             - เข้าร่วมประชุม กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)ในเรื่อง
                      - งบประมานของโรงเรียน
                      -  งานบริหารต่างๆของโรงเรียน
                              ภาระงานของโรงเรียน
                 - ช่วยครูพี่เลี้ยงทำความสะอาดห้องเรียน

30/05/55


 ภาคเช้า

- ลงชื่อการปฏิบัติการ
            - รับนักเรียนหน้าประตู
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                - สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
             - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:303-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน

ภาคบ่าย

-  ช่วยครูแจกนมให้เด็กอนุบาล
            คุมนักเรียนชั้น ป. ๑/๓ ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน

29/05/55


ภาคเช้า

- ลงชื่อการปฏิบัติการ
            - ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            - ช่วยครูพี่เลี้ยงตักอาหารให้นักเรียนชั้น ป.๑/๓

ภาคบ่าย

 -  แจกนมให้เด็กอนุบาล
             -  ช่วยครูพี่เลี้ยงทำความสะอาดห้อง
             ปิดหน้าต่างห้องพักนักศึกษา

28/05/55

              สัปดาห์ที่สาม
ภาคเช้า

- ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/

ภาคบ่าย

- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            - แจกนมให้นักเรียนชั้น ป. ๑/๒
                - แจกนมให้นักเรียนชั้น ป. ๑/๑
            -  ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการเวลา 15:30-16.30น .เกี่ยวกับภาระงานในเรื่องการทำโครงการทางวิชาการ