วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

31 มกราคม 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
31 มกราคม 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดก่อนเข้าแถว
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแท็บเล็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/
                    ในคาบที่ 2 และ คาบ 3
                5.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
                6. ทำวิจัย
                7. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                8.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน
                9.บันทึกปฏิบัติงานประจำวันใน blog

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

30 มกราคม 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
 30 มกราคม 2556
กิจกรรม
 1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
 2.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
                 3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 2
                 4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 3
                 5. ตรวจงานนักเรียน
                 6. ตักอาหารให้นักเรียนตอนกลางวัน
                 7.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
                 8. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                 9. ปริ้นงานให้ครูพี่เลี้ยง
                10.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน
                11. บันทึกปฏิบัติงานประจำวันใน blog

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

29 มกราคม 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
 29 มกราคม 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดในตอนเช้า
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
               4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
                    ในคาบที่ 2 และคาบที่ 3
               5. ตรวจงานของนักเรียน
               6. ตักอาหารให้นักเรียนตอนกลางวัน
               7. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
               8. ช่วยครูพี้เลี้ยงพิมพ์งาน
               9.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
              10. ช่วยครูพี่เลี้ยงเก็บแท็บเล็ตให้นักเรียน
              11.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน
              12. บันทึกปฏิบัติงานประจำวันใน blog

             
       

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

28 มกราคม 2556 บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
28 มกราคม 2556
กิจกรรม
  1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
  2.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                 3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 2
                 4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 4
                 5. ตรวจงานนักเรียน
                 6.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
                 7. ช่วยครูพี่เลี้ยงเก็บแท็บเล็ตนักเรียน
                 8. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                 9.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน
                 10. ช่วยครูจัดฝ่ายสถานที่ในห้องประชุม  เพื่ออบรมนักเรียน
                         ค่ายภาษาอังกฤษ (English camp)
                11. บันทึกปฏิบัติงานประจำวันใน blog


วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

25 มกราคม 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
   25 มกราคม 2556
   กิจกรรม

  1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
  2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดก่อนเข้าแถว
  3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
  4. ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ของทุกวันศุกร์กับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน
                  5.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 4
                  6.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
                  7. สอนแท็บเล็ตกับครูพี่เลี้ยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 5
                  8. ช่วยครูพี่เลี้ยงเก็บแท็บเล็ตของนักเรียน
                  9. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                  10.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน
  วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

24 มกราคม 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
 24 มกราคม 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
               4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 3
               5. ตรวจงานนักเรียน
               6. ตักอาหารให้นักเรียนตอนกลางวัน
               7. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
               8.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน
               9. บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันใน blog
               10.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

23 มกราคม 2556บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
23 มกราคม 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดในตอนเช้า
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 2
                5.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 3
                6. ตรวจงานนักเรียน
                7.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
                8. ช่วยครูเก็บแท็บเล็ตของนักเรียน
                9. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
               10.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้านวันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

22 มกราคม 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
 22 มกราคม 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดในตอนเช้า
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/
                    ในคาบที่ 2 และคาบที่ 3
                5. ช่วยสอนแทนครู วิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
                6. ให้ครูพี่เลี้ยงดูวิจัย
                7. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                8.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
            9. ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

21 มกราคม 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
21 มกราคม 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดในตอนเช้า
            3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 2
                5.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 4
                6. ตรวจงานนักเรียน
                7.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
                8. ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
                9. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                10.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

18 มกราคม 2556


 บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
18 มกราคม 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดก่อนเข้าแถว
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 4
                5. ตรวจงานนักเรียน
                6.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
                7. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                8.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

17 มกราคม 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
17 มกราคม 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
               3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 3
               4. ตรวจงานนักเรียน
               5. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
               6.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน