วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

9 มกราคม 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
 9 มกราคม 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 2
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 3
                5. สอนแทนครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/วิชาศิลปะ ในคาบที่ 5
            6. ตรวจงานนักเรียน
                7.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
                8. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                9.บันทึกปฎิบัติงานประจำวันใน blog
                10.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น