วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

23 มกราคม 2556บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
23 มกราคม 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดในตอนเช้า
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 2
                5.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 3
                6. ตรวจงานนักเรียน
                7.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
                8. ช่วยครูเก็บแท็บเล็ตของนักเรียน
                9. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
               10.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้านไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น