วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

15/05/55


ภาคเช้า

                        - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                        - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                        - สอนในรายวิชาภาษาไทยร่วมกับครูพี่เลี้ยง ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
                        - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                        - รองผู้อำนวยการมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงอนุบาล

ภาคบ่าย

                       - พิมพ์ตารางสอนให้ครูชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                       - พิมพ์รายชื่อนักเรียนชั้น ป.๑/๓ให้กับครูพี่เลี้ยงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น